Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Vad betyder orden i databasen?
Föremål
I databasen finns fotografier av altarskåp, träskulpturer, dopfuntar och kalkmålningar. Vissa föremål har klassificerats mer ingående, till exempel "Träskulptur/Madonna".

Från
Anger från vilken kyrka eller kapell som föremålet kommer. I de flesta fall finns förmålet fortfarande på sin ursprungliga plats, men en del föremål har flyttats och finns nu i museer.

Finns idag
Här anges var föremålet är placerat idag. Många föremål finns i museer runt om i landet. En del föremål kan tyvärr vara stulna eller förstörda.

Beskrivning
Under beskrivning hittar du uppgifter om vilken typ av föremål det är och vilket material det är tillverkat av.

Upphovsman
Berättar vem eller vilka som gjort föremålet. Oftast vet vi dock inte vem upphovsmannen var?

Tid
Tid anger när föremålet är tillverkat. Dateringen är många gånger ungefärlig och anges i ett tidsintervall, till exempel 1400-talets första hälft.

Motiv
Motiv anger vad fotografiet föreställer. I sökguiden är motiven indelade i kategorier för att du lättare ska finna dem. Endast de kategorier och motiv som förekommer i databasen visas i sökguidens meny.
Kategorierna består av följande motivgrupper:

Djur: här hittar du de djur som finns avbildade. Apor, björnar, hundar, fabeldjur och många fler.

Föremål: vill du söka efter något särskilt föremål bland motiven väljer du denna kategori. Glasögon, hammare och kvarnsten är några exempel.

Händelse: motiven på konstföremålen är ofta hämtade från bibliska berättelser. Här hittar du till exempel motiv ur historierna om Adam och Eva, Noa och Elias. Martyrlegender och scener ur andra berättelser finns också här.

Person: bland motiven finns otaliga personer avbildade. Många är hämtade från bibelns gamla och nya testamente. Här finns även andra gestalter, som till exempel änglar, djävulen och liemannen.

Plats: här finner du motiv som föreställer platser. Jerusalem, dödsriket och helvetet är några exempel.

Yrke: bland motiven hittar du yrken och arbeten avbildade. Fiskare, hovslagare och gycklare är några exempel på yrken. Scener ur jordbruks- och hushållsarbete finns också.

Ämbete: här hittar du biskopar, kardinaler, kungar och många andra ämbetsmän.

Ornamentik: många föremål är dekorerade med ornamentik av olika slag. Djur- och växtornamentik är särskilt vanligt.

Symbol: vissa motiv har en särskild symbolisk innebörd. Lammet med korsfanan, Agnes Dei, är till exempel en central Kristussymbol. De fyra evangelisterna har varsin symbol: Matteus symboliseras genom en ängel, Markus genom ett lejon, Lukas genom oxen och Johannes genom en örn. Livshjulet är en symbol för de olika stadierna i människans liv, och hennes förgänglighet.

Motivdel: här hittar du till exempel detaljbilder av en särskild del av ett föremål. Dopfuntens cuppa (skål), en översiktsbild av ett altarskåp, eller absiden i kyrkan är några exempel.

Företeelse: bland dessa motiv hittar du framför allt sakrala kristna företeelser. Dessa består till exempel av gestaltningar av de sju sakramenten, de tio budorden och trosbekännelsen.

Föremålsidentitet
Varje fotograferat föremål har ett id.nummer i databasen. Id.numret gör det lättare att urskilja och identifiera det enskilda föremålet.

Bildidentitet
Varje enskilt fotografi har ett id.nummer. Vill du till exempel beställa ett fotografi anger du fotografiets id.nummer.

Mer information
Om du klickar på "Mer info" får du fler uppgifter om föremålet. Här anges föremålets höjd och bredd, om det finns urtappningshål i dopfunten, om föremålet har en inskrift eller kanske färgrester kvar. Uppgifter om föremålets kondition och övriga kommentarer hittar du också här.

Referenser
Under "Referenser" finns ett urval av litteraturhänvisningar gjorda av Lennart Karlsson.

Ordförklaring
De ord som står under ordförklaring är länkade till "Vikingatidens- och Medeltidens ABC". Om du klickar på ordet får du veta vad det betyder.

Dopfunt av trä. Från Alnö kyrka, 1200-talets första hälft.
Madonna från Hemmesjö kyrka. 1100-tal.